Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr HTL/94 7 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas seminarium obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele Na Spotkania team building w Rucianem
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: toruński oraz białobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KPBP-BICK” S.A., Philips Lighting Pabianice S.A., Blachownia Holding S.A., „, Zakład Instalacji Zbiorczych Systemów TV-SAT Kazimierz Bednarski , Stream Communications Sp. z o.o. , Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, Columb Technologies , INEA S.A., MCONSULTING Monika Sobotkiewicz, Peter Pan , TUGEB POLBUD Sp. z o.o., Greek Trade Sp. z o.o., Teleoptics Spółka z o.o., PRONAR

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *